ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ลำพูน เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 วัดวังสะแกง
510283 48 ขนาดเล็ก 23,200 20,880 44,080
2
 บ้านเหล่าดู่
28 ขนาดเล็ก 28,500 56,500 85,000
3
 บ้านปางส้าน
510143 78 ขนาดเล็ก 21,200 21,000 21,500 63,700
4
 บ้านแม่ป้อก
510135 198 ขนาดกลาง 73,800 73,800
5
 บ้านแม่เทย
510150 186 ขนาดกลาง 75,000 75,000
6
 บ้านห้วยปันจ๊อย
510278 88 ขนาดเล็ก 34,250 26,000 60,250
7
 บ้านห้วยแพ่ง
510176 83 ขนาดเล็ก 34,200 20,800 55,000
8
 บ้านเหล่ายาว
510177 142 ขนาดกลาง 6,600 50,300 56,900
9
 บ้านต้นผึ้ง
510282 0 30,000 45,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 141,350 215,100 232,280 588,730

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net