ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 วัดทุ่งยาว
510021 40 ขนาดเล็ก 10,000 10,000
2
 วัดสันต้นธง
510039 100 ขนาดเล็ก 18,000 18,000 24,000 60,000
3
 วัดอรัญญาราม
510219 104 ขนาดเล็ก 40,900 40,900
4
 บ้านป่าตาล
510087 49 ขนาดเล็ก 12,500 31,500 24,000 68,000
5
 บ้านฮ่องกอม่วง
510003 119 ขนาดเล็ก 53,100 53,100
รวมเงินทั้งสิ้น 81,400 102,600 48,000 232,000

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net