ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.มุกดาหาร

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านแฝก
730091 54 ขนาดเล็ก 0 43,370 22,420 65,790
2
 บ้านชะโนด 1
730223 169 ขนาดกลาง 0 30,000 0 30,000
3
 บ้านหว้านใหญ่
730212 201 ขนาดกลาง 0 0 73,500 73,500
4
 หมู่บ้านป่าไม้
730194 49 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
5
 บ้านนาคำน้อย2
730011 81 ขนาดเล็ก 20,000 65,000 0 85,000
6
 บ้านนาถ่อน
730066 134 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
7
 บ้านแก้ง2
730135 71 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
8
 บ้านนิคมร่มเกล้า
730164 41 ขนาดเล็ก 0 35,000 0 35,000
9
 บ้านนาคำน้อย1
730139 104 ขนาดเล็ก 43,600 0 16,000 59,600
10
 บ้านคำบง2
730030 38 ขนาดเล็ก 40,000 0 0 40,000
11
 บ้านดงมอน
730051 189 ขนาดกลาง 0 10,000 65,000 75,000
12
 บ้านพังคอง
730026 167 ขนาดกลาง 25,000 15,000 27,700 67,700
13
 บ้านป่งโพน
730033 163 ขนาดกลาง 23,000 17,000 0 40,000
14
 บ้านคำสร้อย
730150 374 ขนาดใหญ่ 0 75,000 0 75,000
15
 เมืองใหม่
730075 98 ขนาดเล็ก 0 0 55,000 55,000
16
 บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง
730220 104 ขนาดเล็ก 7,000 0 63,000 70,000
17
 นาสะเม็งวิทยา
730117 308 ขนาดใหญ่ 0 0 75,000 75,000
18
 ห้วยตาเปอะ
730095 274 ขนาดกลาง 0 30,000 0 30,000
19
 บ้านซ่ง
730080 89 ขนาดเล็ก 12,300 25,950 44,400 82,650
20
 บ้านแก้งช้างเนียม
730098 13 ขนาดเล็ก 45,000 0 0 45,000
21
 บ้านนายอ
730145 81 ขนาดเล็ก 0 83,700 0 83,700
22
 บ้านปากช่อง
730191 46 ขนาดเล็ก 0 31,100 0 31,100
23
 บ้านเหล่า
730085 181 ขนาดกลาง 0 68,970 0 68,970
24
 บ้านดงยาง1
730088 63 ขนาดเล็ก 52,500 0 0 52,500
25
 บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501
730079 721 ขนาดใหญ่ 0 75,000 0 75,000
26
 บ้านนาโพธิ์
730140 183 ขนาดกลาง 0 8,500 60,800 69,300
27
 บ้านป่งขาม
730215 88 ขนาดเล็ก 0 27,000 0 27,000
28
 บ้านสงเปือย
730027 165 ขนาดกลาง 20,600 50,000 0 70,600
29
 บ้านย้อมพัฒนา
730211 86 ขนาดเล็ก 44,770 40,200 0 84,970
30
 บ้านโนนศรี
730004 115 ขนาดเล็ก 0 62,600 22,400 85,000
31
 เตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์
730169 87 ขนาดเล็ก 0 50,000 0 50,000
32
 ชุมชนบ้านบางทรายน้อย
730226 105 ขนาดเล็ก 0 75,000 10,000 85,000
33
 บ้านหนองกะปาด
730101 48 ขนาดเล็ก 11,700 29,300 44,000 85,000
34
 บ้านหนองไผ่
730060 57 ขนาดเล็ก 0 50,000 0 50,000
35
 บ้านค้อวิทยาคาร
730086 122 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
36
 บ้านห้วยกอก1
730168 82 ขนาดเล็ก 43,600 0 16,000 59,600
รวมเงินทั้งสิ้น 389,070 1,317,690 595,220 2,301,980

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net