ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครพนม เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านหนองท่ม
190422 70 ขนาดเล็ก 20,000 28,000 10,000 58,000
2
 บ้านนาชุมใหม่นิรมิต
190395 135 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
3
 บ้านดอนศาลา
190230 134 ขนาดกลาง 10,850 64,150 0 75,000
4
 บ้านแค
190365 68 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
5
 บ้านนาหนองบก
190089 30 ขนาดเล็ก 0 75,000 0 75,000
6
 บ้านโคกยาว
190263 64 ขนาดเล็ก 10,000 5,000 5,000 20,000
7
 บ้านสามัคคี
190221 112 ขนาดเล็ก 0 0 85,000 85,000
8
 บ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา
190252 65 ขนาดเล็ก 33,500 15,000 32,400 80,900
9
 บ้านนาข่าท่า
190103 181 ขนาดกลาง 20,000 25,000 30,000 75,000
10
 บ้านเหล่าหนาด
190099 65 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
11
 บ้านนาล้อมกุดตะกล้า
190407 127 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
12
 บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
190102 141 ขนาดกลาง 25,000 25,000 10,000 60,000
13
 บ้านงิ้วสร้างแก้ว
190423 193 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
14
 บ้านนาดอกไม้
190077 26 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
15
 บ้านโนนกุง
190220 34 ขนาดเล็ก 0 48,000 37,000 85,000
16
 บ้านโคกศรี
190440 68 ขนาดเล็ก 0 30,000 12,000 42,000
17
 บ้านห้วยพระ
190073 250 ขนาดกลาง 15,000 45,000 0 60,000
18
 บ้านโพนแดง
190112 70 ขนาดเล็ก 15,000 45,000 25,000 85,000
19
 บ้านคําไฮ
190367 151 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
20
 บ้านกุดน้ำใส
190222 48 ขนาดเล็ก 10,000 60,000 5,000 75,000
21
 บ้านโพน
190082 137 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
22
 บ้านเหล่าศรีโหนโห่
190093 63 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
23
 บ้านหนองสาหร่าย
190097 59 ขนาดเล็ก 0 85,000 85,000
24
 บ้านนากะทืมโนนสะอาด
190223 51 ขนาดเล็ก 50,000 5,000 15,000 70,000
25
 ชุมชนนางัว
190217 396 ขนาดใหญ่ 0 40,000 0 40,000
26
 บ้านหาดกวน
190091 241 ขนาดกลาง 20,200 0 54,800 75,000
27
 บ้านศรีเวินชัย
190361 114 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
28
 บ้านนาหนองหวาย
190363 112 ขนาดเล็ก 0 17,000 30,000 47,000
29
 บ้านท่าเรือ
190400 41 ขนาดเล็ก 6,750 55,500 0 62,250
30
 บ้านหนองหญ้าปล้อง
190417 67 ขนาดเล็ก 0 30,000 30,000 60,000
31
 บ้านหนองแวง
190264 154 ขนาดกลาง 25,000 0 50,000 75,000
32
 บ้านห้วยไหสมบูรณ์
190424 391 ขนาดใหญ่ 55,500 14,500 0 70,000
33
 ชุมชนบ้านไชยบุรี
190086 178 ขนาดกลาง 0 63,940 0 63,940
34
 บ้านเซียงเซา
190358 130 ขนาดกลาง 25,000 50,000 0 75,000
35
 บ้านนาจาน
190383 208 ขนาดกลาง 28,100 46,900 0 75,000
36
 บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
190384 1144 ขนาดใหญ่ 75,000 0 0 75,000
37
 บ้านท่าอุเทน
190079 213 ขนาดกลาง 0 10,000 63,000 73,000
38
 บ้านโคกสว่าง
190104 102 ขนาดเล็ก 25,000 25,000 10,000 60,000
39
 ชุมชนบ้านสามผง
190362 246 ขนาดกลาง 20,000 55,000 0 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 489,900 1,762,990 504,200 2,757,090

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net