ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านโคกวัด
060192 140 ขนาดกลาง 43,000 32,000 75,000
2
 บ้านเนินจำปา
060184 645 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
3
 บ้านช่องกะพัด
060188 511 ขนาดใหญ่ 50,000 50,000
4
 บ้านต้นกระบก
060213 162 ขนาดกลาง 74,700 74,700
5
 บ้านเขาแก้ววิทยา
060056 272 ขนาดกลาง 75,000 75,000
6
 วัดโป่งแรด
060017 81 ขนาดเล็ก 14,100 16,100 49,800 80,000
7
 บ้านวังไม้แดง
060182 344 ขนาดใหญ่ 35,000 35,000
8
 บ้านห้วงกระแจะ
060202 256 ขนาดกลาง 75,000 75,000
9
 วัดหนองคัน
060043 242 ขนาดกลาง 40,600 34,400 75,000
10
 วัดรำพัน
060062 192 ขนาดกลาง 3,600 26,000 45,000 74,600
11
 วัดจันทนาราม
060014 419 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
12
 บ้านวังอีแอ่น
060185 351 ขนาดใหญ่ 35,000 40,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 261,000 483,500 94,800 839,300

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net