ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครพนม เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านนาฉันทะญาณวิโรอนุสรณ์
190191 36 ขนาดเล็ก 25,000 30,000 0 55,000
2
 บ้านกอก
190297 67 ขนาดเล็ก 39,305 29,695 16,000 85,000
3
 บ้านนางเลิศ
190183 86 ขนาดเล็ก 5,900 28,100 36,000 70,000
4
 บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164
190176 61 ขนาดเล็ก 50,000 0 0 50,000
5
 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)
190167 58 ขนาดเล็ก 15,000 45,000 25,000 85,000
6
 ชายแดนอนุสรณ์
190343 22 ขนาดเล็ก 0 0 85,000 85,000
7
 บ้านกุดฉิม
190146 184 ขนาดกลาง 30,000 0 0 30,000
8
 บ้านศรีธน
190310 198 ขนาดกลาง 25,000 50,000 0 75,000
9
 พระซองวิทยาคาร
190192 111 ขนาดเล็ก 25,000 20,000 40,000 85,000
10
 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา
190139 185 ขนาดกลาง 8,500 10,500 0 19,000
11
 บ้านนายอ
190344 178 ขนาดกลาง 0 0 75,000 75,000
12
 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
190163 1129 ขนาดใหญ่ 7,700 59,800 7,500 75,000
13
 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)
190214 339 ขนาดใหญ่ 61,700 0 13,300 75,000
14
 บ้านพระซองเหนือ
190194 75 ขนาดเล็ก 7,000 48,000 20,000 75,000
15
 ลาดสว่างวิทยา
190351 48 ขนาดเล็ก 15,500 33,300 11,200 60,000
16
 บ้านแขนนาง
190189 48 ขนาดเล็ก 15,000 55,000 15,000 85,000
17
 บ้านโคกสว่าง
190303 96 ขนาดเล็ก 20,000 35,000 0 55,000
18
 บ้านวังกะเบา
190306 90 ขนาดเล็ก 25,000 25,000 0 50,000
19
 บ้านจำปา
190213 78 ขนาดเล็ก 7,000 48,000 20,000 75,000
20
 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง
190174 71 ขนาดเล็ก 40,000 0 0 40,000
21
 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)
190134 0 0 75,000 0 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 422,605 592,395 364,000 1,379,000

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net