ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สกลนคร เขต 3

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านเหล่าผักใส่
540128 330 ขนาดใหญ่ 10,000 25,000 40,000 75,000
2
 บ้านทุ่งโพธิ์
540278 221 ขนาดกลาง 75,000 75,000
3
 บ้านศรีวิชัย
540270 172 ขนาดกลาง 24,000 51,000 75,000
4
 ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์ 347)
540121 119 ขนาดเล็ก 28,020 54,930 82,950
5
 บ้านตาดโตน
540271 106 ขนาดเล็ก 45,000 40,000 85,000
6
 บ้านวังโพน
540286 93 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
7
 บ้านบะป่าคา
540275 57 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
8
 บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว
540322 103 ขนาดเล็ก 30,000 30,000 60,000
9
 บ้านหนองฮาง
540311 239 ขนาดกลาง 70,000 70,000
10
 บ้านดอนคำ
540517 80 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
11
 บ้านนาบัว
540306 128 ขนาดกลาง 30,000 45,000 75,000
12
 บ้านก่อ
540282 123 ขนาดกลาง 75,000 75,000
13
 บ้านนาโพธิ์
540250 68 ขนาดเล็ก 75,000 75,000
14
 บ้านท่าแร่ดงปลาปาก
540484 37 ขนาดเล็ก 7,500 50,000 21,500 79,000
15
 บ้านจำปาดง
540288 63 ขนาดเล็ก 77,000 77,000
16
 บ้านขุนภูมิ
540261 76 ขนาดเล็ก 68,040 68,040
17
 บ้านหนองบ่อ
540127 122 ขนาดกลาง 50,000 25,000 75,000
18
 บ้านโคกสะอาด
540274 106 ขนาดเล็ก 7,000 13,000 15,000 35,000
19
 ขาวสง่าเจริญวิทย์
540131 397 ขนาดใหญ่ 30,000 20,000 50,000
20
 เพียพิทยาพัฒน์
540529 456 ขนาดใหญ่ 35,000 35,000
21
 บ้านกุดจิก
540254 37 ขนาดเล็ก 75,000 75,000
22
 ชุมชนบ้านห้วยหลัว
540140 262 ขนาดกลาง 9,500 60,000 69,500
23
 บ้านสุวรรณคีรี
540248 239 ขนาดกลาง 75,000 75,000
24
 บ้านดงห้วยเปลือย
540130 337 ขนาดใหญ่ 41,400 33,600 75,000
25
 บ้านโคกสว่าง
540315 51 ขนาดเล็ก 55,000 55,000
26
 บ้านส้งเปือย
540321 189 ขนาดกลาง 15,000 25,000 40,000
27
 บ้านดอนมุยหนองแฝก
540247 77 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
28
 บ้านนาถ่อน
540528 62 ขนาดเล็ก 49,950 49,950
29
 บ้านห้วยหินลาด
540301 361 ขนาดใหญ่ 73,430 73,430
30
 บ้านโนนทับช้าง
540303 143 ขนาดกลาง 75,000 75,000
31
 บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา
540295 213 ขนาดกลาง 37,500 37,500
32
 บ้านดงสาร
540502 256 ขนาดกลาง 60,000 60,000
33
 บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์
540252 111 ขนาดเล็ก 66,000 66,000
รวมเงินทั้งสิ้น 216,470 1,705,800 336,100 2,258,370

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net