ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สกลนคร เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านกุดน้ำขุ่น
540189 35 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
2
 บ้านคำสะแนน
540413 102 ขนาดเล็ก 60,000 60,000
3
 บ้านอุ่มเหม้า
540233 137 ขนาดกลาง 14,600 14,600
4
 บ้านห้วยเหล็กไฟ
540503 187 ขนาดกลาง 75,000 75,000
5
 บ้านยางคำ
540419 86 ขนาดเล็ก 37,210 37,210
6
 บ้านห้วยบุ่นนาทัน
540208 160 ขนาดกลาง 75,000 75,000
7
 บ้านคำสะอาด
540414 320 ขนาดใหญ่ 10,000 30,000 35,000 75,000
8
 บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ)
540584 225 ขนาดกลาง 35,000 40,000 75,000
9
 บ้านสูงเนินสามัคคี
540183 521 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
10
 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา
540397 353 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 59,600 477,210 110,000 646,810

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net