ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สกลนคร เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านหนองไผ่
540065 296 ขนาดกลาง 42,500 32,500 75,000
2
 บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง
540105 154 ขนาดกลาง 63,000 12,000 75,000
3
 บ้านนาจาน
540594 194 ขนาดกลาง 13,000 62,000 75,000
4
 บ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง)
540030 77 ขนาดเล็ก 58,000 27,000 85,000
5
 บ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน)
540026 100 ขนาดเล็ก 52,500 32,500 85,000
6
 บ้านหนองสระ
540048 84 ขนาดเล็ก 84,950 84,950
7
 บ้านจันทร์เพ็ญ
540533 295 ขนาดกลาง 16,150 58,850 75,000
8
 บ้านประชาสุขสันติ์
540021 137 ขนาดกลาง 75,000 75,000
9
 บ้านโนนกุง
540587 180 ขนาดกลาง 75,000 75,000
10
 บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์
540609 190 ขนาดกลาง 57,000 18,000 75,000
11
 อนุบาลกุสุมาลย์
540089 789 ขนาดใหญ่ 40,000 30,000 70,000
12
 บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา
540557 45 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
13
 บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ
540010 75 ขนาดเล็ก 25,000 25,000 35,000 85,000
14
 โคกเลาะวิทยาคาร
540022 288 ขนาดกลาง 45,400 29,600 75,000
15
 บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง
540056 62 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
16
 บ้านโคกภู
540614 201 ขนาดกลาง 10,000 65,000 75,000
17
 บ้านงิ้ว
540086 21 ขนาดเล็ก 31,000 54,000 85,000
รวมเงินทั้งสิ้น 635,500 527,450 177,000 1,339,950

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net