ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่ง
450522 82 ขนาดเล็ก 39,150 39,150
2
 บ้านหนองหว้านาคำพัฒนา
450499 130 ขนาดกลาง 56,000 56,000
3
 บ้านหนองตอ
4503 45 ขนาดเล็ก 6,000 62,570 68,570
4
 บ้านอุ่มเม่า
450357 126 ขนาดกลาง 15,000 15,000
5
 บ้านหนองแวงแห่
450300 147 ขนาดกลาง 20,500 20,500
6
 บ้านหนองสำราญหนองเรือ
450506 49 ขนาดเล็ก 10,000 20,000 20,000 50,000
7
 บ้านหนองฟ้า
450483 202 ขนาดกลาง 9,900 16,800 20,000 46,700
8
 บ้านบ่อแกนางเลา
450469 40 ขนาดเล็ก 10,000 45,000 10,000 65,000
9
 บ้านป่าขีหนองขุ่น
450490 45 ขนาดเล็ก 10,000 45,000 10,000 65,000
10
 ท่าสีดาวิทยา
450528 321 ขนาดใหญ่ 28,000 28,000
11
 บ้านปากบุ่งคุยจั่นมหาศาลจิตตรังสรรค์
450654 13 ขนาดเล็ก 49,700 49,700
12
 ชุมชนบ้านชมสะอาด
450686 35 ขนาดเล็ก 50,000 50,000
13
 ไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา)
450307 152 ขนาดกลาง 40,000 40,000
14
 บ้านนากระตึบ
450507 108 ขนาดเล็ก 65,000 20,000 85,000
15
 บ้านหนองอิโล
450657 16 ขนาดเล็ก 40,800 31,000 71,800
16
 บ้านหนองแสงทุ่ง
450305 65 ขนาดเล็ก 10,200 22,700 20,000 52,900
17
 อัคคะวิทยา
450644 236 ขนาดกลาง 18,300 12,200 44,200 74,700
18
 บ้านหนองใหญ่ทับครัว
450331 96 ขนาดเล็ก 30,000 20,000 35,000 85,000
19
 บ้านหนองไผ่หนองหว้า
450482 47 ขนาดเล็ก 56,000 56,000
20
 บ้านโคกสี
450693 203 ขนาดกลาง 50,000 25,000 75,000
21
 นาแพงวิทยาคาร
450354 176 ขนาดกลาง 75,000 75,000
22
 ชุมชนบัวคำ
450663 179 ขนาดกลาง 75,000 75,000
23
 บ้านหนองตาไก้
450655 169 ขนาดกลาง 75,000 75,000
24
 บ้านหนองเดิ่น
450694 157 ขนาดกลาง 75,000 75,000
25
 ป่าไม้อุทิศ 11
450534 67 ขนาดเล็ก 17,000 17,000
26
 อนุบาลโพนทอง
450301 1226 ขนาดใหญ่ 74,700 74,700
27
 บ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ
450458 76 ขนาดเล็ก 19,000 6,000 49,300 74,300
รวมเงินทั้งสิ้น 355,900 975,620 228,500 1,560,020

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net