ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านโพธิ์ใหญ่
450258 241 ขนาดกลาง 75,000 75,000
2
 เมืองอาจสามารถ
450557 484 ขนาดใหญ่ 17,400 57,600 75,000
3
 บ้านนาชมดอนกลางวิทยา
450292 195 ขนาดกลาง 40,000 40,000
4
 เมืองเกษตรวิสัย
450057 305 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
5
 วัดแจ่มอารมณ์
450104 153 ขนาดกลาง 59,620 59,620
6
 บ้านนางเตี้ยไศลทอง
450266 45 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
7
 บ้านฮ่องสังข์
450387 166 ขนาดกลาง 75,000 75,000
8
 บ้านเมืองคลอง
450581 97 ขนาดเล็ก 14,000 71,000 85,000
9
 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)
450058 661 ขนาดใหญ่ 31,570 31,570
10
 ทุ่งศรีเมืองวิทยา
450426 148 ขนาดกลาง 35,000 35,000
11
 บ้านส่องอนามัย
450558 60 ขนาดเล็ก 4,500 51,600 28,900 85,000
12
 ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา
450269 147 ขนาดกลาง 15,000 60,000 75,000
13
 บ้านโพนงาม
450214 119 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
14
 บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย
450072 87 ขนาดเล็ก 15,000 50,000 15,000 80,000
15
 บ้านโนนจิกหนองคู
450271 57 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
16
 บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง
450672 80 ขนาดเล็ก 39,990 39,990
17
 บ้านหนองไผ่ลุ่ม
450111 29 ขนาดเล็ก 25,000 60,000 85,000
18
 บ้านดอนแดง(พนมไพร)
450294 28 ขนาดเล็ก 46,500 46,500
19
 บ้านโนนม่วง
450257 57 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
20
 บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา)
450405 165 ขนาดกลาง 15,000 40,000 20,000 75,000
21
 บ้านเขวาตะคลอง
450112 29 ขนาดเล็ก 20,100 21,900 33,000 75,000
22
 บ้านกุดเขียว
450595 53 ขนาดเล็ก 40,000 45,000 85,000
23
 บ้านค้อแสนสี
104502 48 ขนาดเล็ก 39,000 19,500 58,500
24
 บ้านโพนโพธิ์หว้างาม
450062 141 ขนาดกลาง 74,550 74,550
25
 บ้านหัวช้างเลิงแก
450240 105 ขนาดเล็ก 55,628 29,372 85,000
26
 จตุรคามพัฒนา
450065 539 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
27
 บ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)
450600 147 ขนาดกลาง 75,000 75,000
28
 บ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง)
450238 122 ขนาดกลาง 16,570 51,480 6,930 74,980
29
 บ่อพันขันวิทยา
450413 136 ขนาดกลาง 40,000 35,000 75,000
30
 บ้านหนองสรวงหนองซำ
450673 48 ขนาดเล็ก 15,000 20,000 5,000 40,000
31
 บ้านกู่กาสิงห์
450064 332 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
32
 บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์)
450602 76 ขนาดเล็ก 81,700 81,700
33
 บ้านสำราญหนองบาก
450225 29 ขนาดเล็ก 35,000 50,000 85,000
34
 บ้านหนองแวง(เกษตรวิสัย)
450060 235 ขนาดกลาง 75,000 75,000
35
 บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)
450092 200 ขนาดกลาง 75,000 75,000
36
 บ้านหว่านไฟ
450614 93 ขนาดเล็ก
37
 บ้านมหิงษาราม
450429 100 ขนาดเล็ก 30,000 29,000 26,000 85,000
38
 บ้านแสนสี
450103 230 ขนาดกลาง 38,000 37,000 75,000
39
 บ้านบุ่งเบา
450562 25 ขนาดเล็ก 33,000 52,000 85,000
40
 บ้านสาหร่าย
450388 124 ขนาดกลาง 37,500 37,500 75,000
41
 บ้านเขวาหรดี
450200 148 ขนาดกลาง 73,660 73,660
42
 บ้านหินกอง
450398 82 ขนาดเล็ก 51,360 17,800 69,160
43
 บ้านผำโนนสว่าง
450076 122 ขนาดกลาง 27,756 16,754 30,490 75,000
44
 เมืองอารัมย์
450433 45 ขนาดเล็ก 23,540 59,800 83,340
45
 ชีโนวาทธำรง
450113 82 ขนาดเล็ก 59,400 15,600 75,000
46
 บ้านสำโรง
450612 21 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
47
 บ้านหนองช้าง
450088 72 ขนาดเล็ก 30,000 55,000 85,000
48
 บ้านอี่เม้ง
450091 70 ขนาดเล็ก 32,200 30,400 62,600
49
 บ้านเหนือ
450089 67 ขนาดเล็ก 15,000 70,000 85,000
50
 บ้านลิ้นฟ้า
450615 66 ขนาดเล็ก 48,400 48,400
รวมเงินทั้งสิ้น 971,324 1,979,804 598,442 3,549,570

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net