ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 หนองคูโคกขุมดิน
450698 0 85,000 85,000
2
 บ้านขว้างใหญ่
450795 0 13,770 12,500 26,270
3
 บ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์
450706 0 70,000 15,000 85,000
4
 บ้านธวัชบุรี
450174 0 74,800 74,800
5
 บ้านสังข์
450122 0 15,700 27,370 43,070
6
 บ้านอีหมุน
450199 0 35,000 40,000 75,000
7
 บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล
450721 0 70,000 70,000
8
 บ้านหนองดู่
450175 0 85,000 85,000
9
 อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
450711 0 75,000 75,000
10
 บ้านหนองแอก
450122 0 75,000 75,000
11
 บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี
450013 0 84,650 84,650
12
 บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์
450173 0 29,380 29,380
13
 บ้านหนองผักแว่น
450032 0 10,000 65,550 6,500 82,050
14
 หัวนางามวิทยา
450736 0 30,000 45,000 75,000
15
 โนนเชียงบังหาดหนองแค
0 85,000 85,000
16
 บ้านขี้เหล็ก
450038 0 85,000 85,000
17
 บ้านดู่
450189 0 22,660 60,000 82,660
18
 บ้านเลิงคาประชาเนรมิต
0 34,652 50,348 85,000
19
 บ้านบากหนองแดง
450701 0 83,202 1,798 85,000
20
 บ้านเกษมสุข
450767 33 ขนาดเล็ก 74,400 74,400
21
 บ้านเล้าวิทยาคาร
450015 273 ขนาดกลาง 69,750 69,750
22
 บ้านมะอึ
450170 126 ขนาดกลาง 30,000 30,000
รวมเงินทั้งสิ้น 161,782 949,900 450,348 1,562,030

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net