ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านหนองสนมดอนติ้ว
410396 116 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
2
 บ้านนาค่าย
410409 50 ขนาดเล็ก 80,000 80,000
3
 บ้านกุดน้ำใส
410242 86 ขนาดเล็ก 34,000 50,000 84,000
4
 อนุบาลดงเมืองน้อย
410526 139 ขนาดกลาง 15,000 25,000 15,000 55,000
5
 บ้านหนองผือ(วาปีปทุม)
410462 65 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
6
 บ้านหัวช้างโคกม่วง
410527 66 ขนาดเล็ก 83,440 83,440
7
 บ้านหนองกกหนองยาว
410377 26 ขนาดเล็ก 24,100 23,000 47,100
8
 บ้านโพนทราย
410265 52 ขนาดเล็ก 1,760 76,390 78,150
9
 บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้
410251 72 ขนาดเล็ก 1,760 76,390 78,150
10
 บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก
410264 99 ขนาดเล็ก 19,780 63,580 83,360
11
 บ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา
410426 23 ขนาดเล็ก 41,700 10,000 51,700
รวมเงินทั้งสิ้น 114,000 648,900 48,000 810,900

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net