ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านหนองคูณน้ำจั้น
410030 39 ขนาดเล็ก 74,488 10,512 0 85,000
2
 บ้านฮ่องไผ่
410329 68 ขนาดเล็ก 34,950 50,050 0 85,000
3
 บ้านใคร่นุ่นราษฏร์บำรุง
410089 8 ขนาดเล็ก 9,360 15,660 28,000 53,020
4
 บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า
410085 89 ขนาดเล็ก 85,000 0 0 85,000
5
 บ้านเหล่ายาว
410332 106 ขนาดเล็ก 85,000 0 0 85,000
6
 บ้านหัวนา
410327 161 ขนาดกลาง 33,850 0 0 33,850
7
 โรงเรียนบ้านแดงน้อย
410334 16 ขนาดเล็ก 35,000 0 25,000 60,000
8
 บ้านขี้เหล็กยานาง
410358 50 ขนาดเล็ก 0 0 54,000 54,000
9
 บ้านฝายป่าบัว
410353 23 ขนาดเล็ก 53,000 15,000 0 68,000
10
 บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา)
410345 194 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
11
 บ้านหนองโก
410316 201 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
12
 บ้านโพนงาม
410102 34 ขนาดเล็ก 0 28,300 0 28,300
13
 บ้านสองห้องฮ่องน้อย
410331 73 ขนาดเล็ก 33,200 0 51,800 85,000
14
 บ้านไพรวัลย์ปอแดง
410355 23 ขนาดเล็ก 10,000 75,000 0 85,000
รวมเงินทั้งสิ้น 453,848 344,522 158,800 957,170

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net