ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านโคกนาฝาย
051033 93 ขนาดเล็ก 46,320 0 0 46,320
2
 บ้านหนองโนประชาสรรค์
050830 80 ขนาดเล็ก 0 51,280 0 51,280
3
 บ้านหนองแสงสามัคคี
050831 21 ขนาดเล็ก 30,770 0 0 30,770
4
 บ้านสระพังข่า
050861 33 ขนาดเล็ก 20,000 30,000 10,000 60,000
5
 บ้านนาน้ำซำ
050573 28 ขนาดเล็ก 9,500 0 0 9,500
6
 บ้านโคกไร่
050630 45 ขนาดเล็ก 25,500 42,000 7,500 75,000
7
 บ้านหาด
050832 71 ขนาดเล็ก 0 33,710 0 33,710
8
 บ้านศาลาดิน
051039 60 ขนาดเล็ก 50,000 0 0 50,000
9
 บ้านสองคอน
050568 34 ขนาดเล็ก 25,000 60,000 0 85,000
10
 บ้านโคกกลางหนองแปน
050867 54 ขนาดเล็ก 34,500 21,500 0 56,000
11
 บ้านหนองกุงมนศึกษา
050829 43 ขนาดเล็ก 5,000 25,000 3,000 33,000
12
 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์
050772 41 ขนาดเล็ก 20,000 10,000 30,000 60,000
13
 บ้านกุดแคน
050856 46 ขนาดเล็ก 8,200 50,600 0 58,800
14
 บ้านหนองหว้าประชารัฐ
050889 42 ขนาดเล็ก 0 6,440 0 6,440
15
 บ้านคำใหญ่
050608 65 ขนาดเล็ก 2,500 43,000 4,000 49,500
16
 บ้านถ้ำแข้
050631 40 ขนาดเล็ก 0 80,560 0 80,560
17
 บ้านหัวบึงสว่าง
050838 68 ขนาดเล็ก 0 6,440 0 6,440
18
 บ้านสะแกเครือ
050567 32 ขนาดเล็ก 39,000 0 31,000 70,000
19
 บ้านหัวภู
051036 22 ขนาดเล็ก 31,070 16,400 37,210 84,680
20
 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
050837 208 ขนาดกลาง 45,000 0 30,000 75,000
21
 นาจานนาเจริญโนนทัน
050779 218 ขนาดกลาง 0 36,000 32,000 68,000
22
 โนนงามศึกษา
050291 122 ขนาดกลาง 0 6,440 0 6,440
23
 บ้านกุดดุกวิทยา
050587 191 ขนาดกลาง 61,530 0 12,000 73,530
24
 ก้องอุดมวิทยาคาร
050275 123 ขนาดกลาง 15,310 0 0 15,310
25
 บ้านโสกหาดสวรรค์
050796 130 ขนาดกลาง 0 22,080 0 22,080
26
 หนองม่วงประชานุกูล
050272 244 ขนาดกลาง 20,000 0 24,000 44,000
27
 บ้านดอนแขม
050884 144 ขนาดกลาง 18,500 28,160 22,500 69,160
28
 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา
050278 229 ขนาดกลาง 20,000 40,000 0 60,000
29
 บ้านหนองแวงภูเขา
050888 159 ขนาดกลาง 35,000 35,000 0 70,000
30
 บ้านซำจำปา
050819 215 ขนาดกลาง 20,000 0 50,000 70,000
31
 บ้านสำราญหินลาด
050872 140 ขนาดกลาง 25,000 40,000 0 65,000
รวมเงินทั้งสิ้น 607,700 684,610 293,210 1,585,520

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net