ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เลย เขต 3

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านหนองหลวง
520157 74 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
2
 บ้านชั่งสี่
520158 24 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
3
 บุญลักษณ์อุปถัมภ์
520188 124 ขนาดกลาง 75,000 75,000
4
 บ้านโพนหนอง
520144 23 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
5
 บ้านนาข่า
520138 28 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
6
 บ้านโป่ง
520186 26 ขนาดเล็ก 30,800 54,200 85,000
7
 บ้านหัวฝาย
520166 25 ขนาดเล็ก 10,000 75,000 85,000
รวมเงินทั้งสิ้น 40,800 544,200 0 585,000

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net