ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เลย เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง
520302 70 ขนาดเล็ก 17,500 17,500
2
 บ้านสงป่าเปลือย
520274 27 ขนาดเล็ก 14,000 31,000 20,000 65,000
3
 วังน้ำพุ
520398 38 ขนาดเล็ก 84,800 84,800
4
 บ้านหนองนอ
520100 55 ขนาดเล็ก 26,290 27,950 30,760 85,000
5
 บ้านน้ำทบ
520094 72 ขนาดเล็ก 35,000 50,000 85,000
6
 บ้านน้ำค้อ
520084 25 ขนาดเล็ก 24,200 60,800 85,000
7
 บ้านนาล้อม
520409 29 ขนาดเล็ก 35,000 20,000 30,000 85,000
8
 บ้านหนองงิ้วเหล่าแปน
520128 36 ขนาดเล็ก 67,700 17,000 84,700
9
 บ้านแสนสุข
520422 42 ขนาดเล็ก 35,000 20,000 30,000 85,000
10
 บ้านหัวขัว
520436 48 ขนาดเล็ก 16,130 68,870 85,000
11
 บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ
520082 48 ขนาดเล็ก 37,800 12,200 35,000 85,000
12
 บ้านน้ำอ้อมเล้า
520111 48 ขนาดเล็ก 36,100 29,000 65,100
13
 บ้านขอนยาง
520103 59 ขนาดเล็ก 26,660 12,200 46,140 85,000
14
 บ้านผาน้อย
520086 68 ขนาดเล็ก 24,000 16,000 45,000 85,000
15
 บ้านกกซ้อ
520081 76 ขนาดเล็ก 38,000 12,000 35,000 85,000
16
 บ้านผาสามยอด(เอราวัณ)
520454 80 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
17
 บ้านห้วยส้มใต้
520277 122 ขนาดกลาง 74,880 74,880
18
 บ้านป่าบง
520106 140 ขนาดกลาง 15,250 59,750 75,000
19
 บ้านนาแปน
520269 234 ขนาดกลาง 75,000 75,000
20
 ไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน)
520266 84 ขนาดเล็ก 38,000 5,000 35,000 78,000
21
 บ้านศรีอุบลพัฒนา
520107 114 ขนาดเล็ก 34,900 23,100 58,000
รวมเงินทั้งสิ้น 579,030 635,170 398,780 1,612,980

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net