ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เลย เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 เพียงหลวง 18
520223 130 ขนาดกลาง 39,140 35,860 75,000
2
 ชุมชนบ้านท่าสะอาด
520384 324 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
3
 บ้านห้วยลวงไซ
520047 70 ขนาดเล็ก 48,000 20,000 68,000
4
 บ้านปากปัด
520330 66 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
5
 บ้านนาแขม
520058 107 ขนาดเล็ก 7,000 58,000 65,000
6
 บ้านเลิง
520325 86 ขนาดเล็ก 14,000 63,000 8,000 85,000
7
 บ้านน้ำภู
520005 276 ขนาดกลาง 75,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 108,140 278,860 141,000 528,000

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net