ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านเมืองพรึก
680156 34 ขนาดเล็ก 17,400 43,000 0 60,400
2
 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน
680136 55 ขนาดเล็ก 55,000 0 10,000 65,000
3
 บ้านดงน้อย
680137 217 ขนาดกลาง 0 27,650 0 27,650
4
 บ้านเกิ้งน้อย
680138 43 ขนาดเล็ก 0 73,900 0 73,900
5
 บ้านดงแคน
680184 34 ขนาดเล็ก 20,000 10,000 30,000 60,000
6
 บ้านโนนมะข่า
680130 86 ขนาดเล็ก 0 0 15,000 15,000
7
 บ้านหนองแวง
680192 47 ขนาดเล็ก 16,750 40,500 0 57,250
8
 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่
680617 202 ขนาดกลาง 29,550 15,950 0 45,500
9
 บ้านหาดสถาพร
680646 85 ขนาดเล็ก 8,900 28,600 7,500 45,000
10
 บ้านหัวฝาย
680618 63 ขนาดเล็ก 12,940 72,060 0 85,000
11
 ห้วยแสงอรุณวิทยา
680638 228 ขนาดกลาง 0 0 23,000 23,000
12
 บ้านหนองกุง
680636 142 ขนาดกลาง 10,000 2,500 2,500 15,000
13
 ชุมชนจำปี
130405 182 ขนาดกลาง 0 70,560 0 70,560
14
 คำกุงประชานุกูล
680464 163 ขนาดกลาง 20,000 35,000 0 55,000
15
 อนุบาลศรีธาตุ
680437 719 ขนาดใหญ่ 24,000 21,000 0 45,000
16
 คำเมยวิทยาคม
680463 169 ขนาดกลาง 25,000 40,000 10,000 75,000
17
 บ้านคำบอน
680466 69 ขนาดเล็ก 13,900 16,700 15,000 45,600
18
 สามัคคีวิทยาคาร
680468 135 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
19
 บ้านนาตาดนาโปร่ง
680687 171 ขนาดกลาง 10,000 10,000 20,000 40,000
20
 บ้านโนนสวาง
680684 116 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
21
 บ้านหนองประเสริฐ
680741 147 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
22
 บ้านโนนเชียงค้ำ
680743 40 ขนาดเล็ก 29,080 51,050 0 80,130
23
 บ้านแสงสว่าง
680748 190 ขนาดกลาง 15,600 0 30,350 45,950
24
 บ้านโคกสว่าง
680739 171 ขนาดกลาง 30,200 0 0 30,200
25
 บ้านโนนแสวง
680813 56 ขนาดเล็ก 30,000 55,000 0 85,000
26
 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก
680809 79 ขนาดเล็ก 30,000 55,000 0 85,000
27
 บ้านอุ่มจาน
680806 268 ขนาดกลาง 31,180 0 20,000 51,180
28
 บ้านหินฮาวโนนงาม
680167 183 ขนาดกลาง 45,000 0 0 45,000
29
 บ้านเดียม
680153 58 ขนาดเล็ก 3,500 42,640 38,860 85,000
30
 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์
680141 33 ขนาดเล็ก 16,000 35,000 0 51,000
31
 บ้านสี่แจ
680147 136 ขนาดกลาง 0 0 7,400 7,400
32
 บ้านไทยสมพร
680681 184 ขนาดกลาง 1,600 0 21,600 23,200
รวมเงินทั้งสิ้น 495,600 981,110 251,210 1,727,920

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net