ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.บึงกาฬ

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านสามหนอง
660143 205 ขนาดกลาง 16,000 20,000 36,000
2
 บ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์"
660194 107 ขนาดเล็ก 45,490 39,510 85,000
3
 บ้านท่าส้มโฮง
660417 122 ขนาดกลาง 12,070 61,870 73,940
4
 บ้านหนองเดิ่นทุ่ง
660413 140 ขนาดกลาง 74,970 74,970
5
 บ้านหนองเข็ง
660198 45 ขนาดเล็ก 25,000 60,000 85,000
6
 บ้านไทรงามโนนภูดิน
660109 224 ขนาดกลาง 40,000 40,000
7
 บ้านโคกกลาง
660127 209 ขนาดกลาง 65,550 65,550
8
 บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
660220 326 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
9
 บ้านเหล่าคาม
660065 165 ขนาดกลาง 19,000 29,000 27,000 75,000
10
 บ้านหนองเดิ่นท่า
660414 80 ขนาดเล็ก 50,175 24,335 74,510
11
 บ้านวังยาว
660340 163 ขนาดกลาง 16,000 59,000 75,000
12
 อนุบาลโซ่พิสัย
660107 907 ขนาดใหญ่ 4,000 26,000 30,000
13
 บ้านต้องโคกกระแซ
660100 223 ขนาดกลาง 74,880 74,880
14
 ชุมชนบ้านโคกอุดม
660336 552 ขนาดใหญ่ 20,000 39,000 59,000
15
 บ้านหนองแก่งทราย
660094 445 ขนาดใหญ่ 65,000 10,000 75,000
16
 ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา
660367 188 ขนาดกลาง 66,225 8,775 75,000
17
 บ้านโป่งเปือย
660190 506 ขนาดใหญ่ 47,000 23,000 70,000
18
 บ้านคลองทิพย์
660132 52 ขนาดเล็ก 20,500 64,000 84,500
19
 สิริภัทรวิทยา
660369 251 ขนาดกลาง 26,700 3,300 20,000 50,000
20
 บ้านท่าคำรวม
660142 105 ขนาดเล็ก 20,000 30,000 20,000 70,000
21
 บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง
660118 173 ขนาดกลาง 5,000 5,000
22
 บ้านศรีชมภู
660122 157 ขนาดกลาง 15,000 30,000 30,000 75,000
23
 บ้านดอนปอ
660207 175 ขนาดกลาง 50,425 24,575 75,000
24
 บ้านโนนสวรรค์
660352 148 ขนาดกลาง 17,000 58,000 75,000
25
 บ้านท่าไคร้
660185 43 ขนาดเล็ก 84,960 84,960
26
 บ้านดอนหญ้านาง
660346 434 ขนาดใหญ่ 37,200 17,000 20,000 74,200
27
 บ้านหนองจิก
660077 74 ขนาดเล็ก 50,425 34,575 85,000
28
 บ้านใหม่สามัคคี
660096 63 ขนาดเล็ก 50,000 35,000 85,000
29
 บ้านขามเปี้ย
660415 139 ขนาดกลาง 55,000 20,000 75,000
30
 บ้านนาเหว่อโนนอุดม
660144 296 ขนาดกลาง 5,000 10,000 15,000
31
 บ้านคลองเค็ม
660204 146 ขนาดกลาง 60,000 60,000
32
 บ้านหนองแวง
660136 76 ขนาดเล็ก 45,000 20,000 65,000
33
 บ้านคำบอน
660066 281 ขนาดกลาง 11,000 37,000 27,000 75,000
34
 บ้านท่าสวาทท่าลี่
660111 158 ขนาดกลาง 75,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 889,170 996,560 386,780 2,272,510

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net