ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.อำนาจเจริญ

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านโคกจักจั่น
750096 74 ขนาดเล็ก 16,200 13,830 17,850 47,880
2
 บ้านโสกกระแต้
750110 83 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
3
 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3
750090 90 ขนาดเล็ก 12,500 30,000 30,000 72,500
4
 บ้านโคกก่ง
750103 96 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
5
 บ้านนางาม
750108 96 ขนาดเล็ก 0 23,000 0 23,000
6
 ดงแสนแก้วดงสำราญ
750098 111 ขนาดเล็ก 5,900 28,100 36,000 70,000
7
 บ้านหนองแมงดา
750100 192 ขนาดกลาง 0 40,780 36,620 77,400
8
 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ
750285 224 ขนาดกลาง 50,000 25,000 0 75,000
9
 บ้านหนองแสง(ปทุมราชวงศา)
750227 16 ขนาดเล็ก 13,000 28,500 0 41,500
10
 เค็งใหญ่หนองงูเหลือม
750194 282 ขนาดกลาง 16,950 0 24,000 40,950
11
 บ้านโค้งอร่าม
750120 22 ขนาดเล็ก 0 0 0 0
12
 บ้านหนองสะโน
750129 29 ขนาดเล็ก 5,200 0 30,000 35,200
13
 บ้านชูชาติ
750138 65 ขนาดเล็ก 0 54,000 31,000 85,000
14
 บ้านแสนสุข
750135 70 ขนาดเล็ก 13,800 23,600 21,600 59,000
15
 บ้านหินกอง(บ้านนามน)
750122 108 ขนาดเล็ก 4,000 81,000 0 85,000
16
 บ้านคำโพน
750121 109 ขนาดเล็ก 28,800 56,200 0 85,000
17
 บ้านนิคม
750125 119 ขนาดเล็ก 0 58,000 27,000 85,000
18
 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)
750126 130 ขนาดกลาง 10,000 65,000 0 75,000
19
 บ้านโคกพระวินัยดี
750132 237 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
20
 หินเกิ้งธารศิลา
370101 247 ขนาดกลาง 10,000 25,000 40,000 75,000
21
 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)
750117 123 ขนาดกลาง 0 40,000 35,000 75,000
22
 บ้านจิก
750154 33 ขนาดเล็ก 0 67,300 0 67,300
23
 บ้านดอนหมู
750183 60 ขนาดเล็ก 59,000 18,800 7,200 85,000
24
 บ้านโคกกลางเหนือ
750190 99 ขนาดเล็ก 0 35,400 0 35,400
25
 ชุมชนไร่สีสุก
750183 412 ขนาดใหญ่ 12,600 22,000 40,200 74,800
26
 บ้านน้ำซับ
750240 37 ขนาดเล็ก 0 77,500 0 77,500
27
 บ้านดงมะยางหนองนกหอ
750239 168 ขนาดกลาง 0 74,800 0 74,800
28
 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)
750251 542 ขนาดใหญ่ 0 0 74,800 74,800
29
 บ้านโคกค่าย
750018 18 ขนาดเล็ก 0 84,500 0 84,500
30
 บ้านโนนจาน
750069 38 ขนาดเล็ก 39,980 10,000 27,600 77,580
31
 บ้านดอนดู่(ปทุมราชวงศา)
750012 82 ขนาดเล็ก 12,000 29,900 15,600 57,500
32
 มิ่งมงคล
750026 116 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
33
 โสกโดนคำไหลคำเตย
750022 128 ขนาดกลาง 23,300 22,700 14,000 60,000
34
 บ้านภูเขาขาม
750053 229 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
35
 เมืองอำนาจเจริญ
750002 1092 ขนาดใหญ่ 34,300 40,200 0 74,500
36
 บ้านหนองขอน
750226 32 ขนาดเล็ก 20,000 20,000 20,000 60,000
37
 คุรุประชาสรรค์
750211 43 ขนาดเล็ก 7,000 25,000 28,250 60,250
38
 บ้านดู่พัฒนา
750197 46 ขนาดเล็ก 0 0 30,000 30,000
39
 บ้านขุมเหล็ก
750210 52 ขนาดเล็ก 25,000 45,000 0 70,000
40
 บ้านชาด
750196 55 ขนาดเล็ก 33,930 0 24,000 57,930
41
 บ้านเหล่าขวาว
750216 103 ขนาดเล็ก 25,000 45,000 0 70,000
42
 บ้านโนนแคน
750221 107 ขนาดเล็ก 0 70,000 0 70,000
43
 บ้านคำเดือย
750094 259 ขนาดกลาง 15,000 15,000 25,000 55,000
44
 ไม้กลอนดอนหวาย
750164 70 ขนาดเล็ก 5,000 30,000 10,000 45,000
45
 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)
750127 97 ขนาดเล็ก 20,000 65,000 0 85,000
46
 โนนสูงโคกกลาง
750168 71 ขนาดเล็ก 0 55,000 0 55,000
47
 บ้านหนองเม็ก
750056 28 ขนาดเล็ก 47,000 0 29,900 76,900
รวมเงินทั้งสิ้น 565,460 1,850,110 675,620 3,091,190

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net