ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านน้ำคำ
430392 66 ขนาดเล็ก 55,000 55,000
2
 บ้านหนองลุมพุก
430381 83 ขนาดเล็ก 30,000 55,000 85,000
3
 บ้านหนองสำโรง
430213 59 ขนาดเล็ก 8,900 24,000 32,900
4
 บ้านนาเรียง
430369 90 ขนาดเล็ก 20,000 50,000 70,000
5
 บ้านสองคร
430104 120 ขนาดเล็ก 12,580 12,580
6
 บ้านหนองหว้า
430118 60 ขนาดเล็ก 23,000 12,000 50,000 85,000
7
 บ้านหนองบึง
430326 76 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
8
 บ้านกุดโจด
430283 53 ขนาดเล็ก 22,800 17,000 12,000 51,800
9
 บ้านป่าขี้ยาง
430304 40 ขนาดเล็ก 4,000 4,000
10
 บ้านคำเกิ่ง
430343 38 ขนาดเล็ก 3,000 2,000 5,000
11
 บ้านผักกะย่า
430106 132 ขนาดกลาง 34,425 40,575 75,000
12
 บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ
430115 133 ขนาดกลาง 75,000 75,000
13
 บ้านหนองบอน
430080 167 ขนาดกลาง 28,500 28,500
14
 บ้านหินสิ่ว
430295 135 ขนาดกลาง 13,500 13,500
15
 บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์
430330 170 ขนาดกลาง 23,100 23,100
รวมเงินทั้งสิ้น 159,625 297,255 244,500 701,380

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net