ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านคำฮี
430058 0 59,050 0 0 59,050
2
 อนุบาลยโสธร
430069 1916 ขนาดใหญ่ 74,250 0 0 74,250
3
 บ้านดงบัง
430064 97 ขนาดเล็ก 23,250 30,000 14,800 68,050
4
 บ้านน้ำคำน้อย
430013 122 ขนาดกลาง 20,000 55,000 0 75,000
5
 ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)
430060 91 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
6
 บ้านนาดีดอนจาน
430028 78 ขนาดเล็ก 32,000 0 0 32,000
7
 บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)
430174 74 ขนาดเล็ก 60,000 0 0 60,000
8
 บ้านหนองเสียวชัยมงคล
430162 63 ขนาดเล็ก 10,000 0 67,500 77,500
9
 บ้านหนองเทา
430189 19 ขนาดเล็ก 10,000 40,800 12,500 63,300
10
 บ้านคำแหลม
430184 21 ขนาดเล็ก 18,000 0 37,000 55,000
11
 บ้านกลางนา
430197 55 ขนาดเล็ก 5,000 24,000 51,000 80,000
12
 บ้านบุ่งหวาย
430149 170 ขนาดกลาง 30,000 0 45,000 75,000
13
 บ้านคำม่วง
430165 137 ขนาดกลาง 26,000 13,000 36,000 75,000
14
 บ้านโพนทัน
430181 85 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
15
 ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
430279 135 ขนาดกลาง 0 60,000 0 60,000
16
 บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี
430266 35 ขนาดเล็ก 19,300 0 0 19,300
17
 บ้านคุ้ม
430252 201 ขนาดกลาง 62,140 5,720 0 67,860
18
 บ้านบ่อบึงโพนจาน
430269 113 ขนาดเล็ก 85,000 0 0 85,000
19
 บ้านคูเมือง
430254 55 ขนาดเล็ก 0 74,500 0 74,500
20
 บ้านฟ้าห่วน
430128 227 ขนาดกลาง 35,000 7,000 27,000 69,000
21
 บ้านจานทุ่ง
430147 55 ขนาดเล็ก 0 13,800 35,000 48,800
22
 บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
430133 178 ขนาดกลาง 20,000 0 30,000 50,000
23
 บ้านดวนบากน้อย
430146 87 ขนาดเล็ก 30,000 0 0 30,000
24
 บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
430136 174 ขนาดกลาง 74,740 0 0 74,740
รวมเงินทั้งสิ้น 693,730 493,820 355,800 1,543,350

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net