ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 วัดท่าวังหิน
710006 42 ขนาดเล็ก 53,000 0 32,000 85,000
2
 บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์)
710723 88 ขนาดเล็ก 55,000 0 30,000 85,000
3
 บ้านหนองแฝกยางเครือ
710739 73 ขนาดเล็ก 0 80,000 0 80,000
4
 บ้านหนองหล่มหนองเหล่า
710740 219 ขนาดกลาง 45,000 0 30,000 75,000
5
 บ้านหนองฮาง
710726 272 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
6
 บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี)
710721 96 ขนาดเล็ก 10,000 65,000 10,000 85,000
7
 บ้านผาสุกหนองซองแมว
710700 87 ขนาดเล็ก 0 55,000 30,000 85,000
8
 ชุมชนบ้านหนองแสง
710710 109 ขนาดเล็ก 18,000 47,000 0 65,000
9
 บ้านท่าลาด
710711 36 ขนาดเล็ก 0 1,600 40,000 41,600
10
 บ้านธรรมละ
711021 56 ขนาดเล็ก 53,000 0 32,000 85,000
11
 บ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ
710960 214 ขนาดกลาง 30,000 0 40,000 70,000
12
 ดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
340102 554 ขนาดใหญ่ 35,000 0 40,000 75,000
13
 บ้านท่าศาลา
710200 78 ขนาดเล็ก 20,300 0 55,600 75,900
14
 บ้านท่าลาด
710171 25 ขนาดเล็ก 21,500 38,500 10,000 70,000
15
 บ้านหนองห้างหนองกวาง
710220 62 ขนาดเล็ก 24,200 45,000 15,800 85,000
16
 ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย
710194 166 ขนาดกลาง 0 28,000 0 28,000
17
 ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง
710230 111 ขนาดเล็ก 32,600 0 0 32,600
18
 บ้านดงยาง
710170 203 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
19
 เขื่องใน(เจริญราษฎร์)
710183 1129 ขนาดใหญ่ 0 0 75,000 75,000
20
 บ้านนาคำ
710031 108 ขนาดเล็ก 30,000 0 55,000 85,000
21
 บ้านวังถ้ำ
710239 3 ขนาดเล็ก 21,500 38,500 10,000 70,000
รวมเงินทั้งสิ้น 449,100 548,600 505,400 1,503,100

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net