ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 ชุมชนบ้านดอนหัน
050763 145 ขนาดกลาง 11,580 0 57,420 69,000
2
 บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร
050724 173 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
3
 บ้านหนองดู่ประชาสรรค์
050738 94 ขนาดเล็ก 13,600 39,730 28,320 81,650
4
 บ้านหนองแวงยาว
050920 184 ขนาดกลาง 20,000 54,950 0 74,950
5
 บ้านวังคูณ
050947 94 ขนาดเล็ก 8,400 76,600 0 85,000
6
 บ้านบะแค
050751 42 ขนาดเล็ก 12,000 64,000 8,950 84,950
7
 บ้านหนองไผ่วิทยา
050516 57 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
8
 บ้านกอกโนนแต้
050923 108 ขนาดเล็ก 66,720 0 17,280 84,000
9
 บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี
050544 131 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
10
 บ้านสำโรง
050935 142 ขนาดกลาง 47,700 0 0 47,700
11
 เบญจคามสามัคคี
051075 130 ขนาดกลาง 17,420 12,800 44,030 74,250
12
 บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)
050505 26 ขนาดเล็ก 50,000 0 0 50,000
13
 บ้านตลาดหนองแก
050711 35 ขนาดเล็ก 23,000 43,000 0 66,000
14
 ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
050007 171 ขนาดกลาง 34,800 0 30,000 64,800
15
 บ้านสำราญ
050930 82 ขนาดเล็ก 85,000 0 0 85,000
16
 บ้านหนองคลองดอนแดง
050936 247 ขนาดกลาง 0 38,000 0 38,000
17
 บ้านห้วยแคน
051074 75 ขนาดเล็ก 27,820 34,760 22,420 85,000
18
 บ้านหนองแสง
050921 104 ขนาดเล็ก 78,850 0 0 78,850
19
 บ้านหนองยาง
050938 133 ขนาดกลาง 0 51,000 24,000 75,000
20
 ชุมชนบ้านโคกสี
050740 262 ขนาดกลาง 0 36,900 0 36,900
21
 บ้านฝาผนังวังจาน
050552 46 ขนาดเล็ก 10,000 42,000 25,000 77,000
22
 บ้านแวงน้อย
050743 52 ขนาดเล็ก 0 60,100 0 60,100
23
 บ้านชาดหนองเหล็ก
050925 94 ขนาดเล็ก 0 49,350 0 49,350
24
 บ้านหนองแวงมน
050517 181 ขนาดกลาง 0 65,000 10,000 75,000
25
 บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว
050926 49 ขนาดเล็ก 34,350 0 36,000 70,350
รวมเงินทั้งสิ้น 541,240 903,190 303,420 1,747,850

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net