ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
530490 300 ขนาดกลาง 75,000 75,000
2
 บ้านสำโรงเกียรติ
530466 808 ขนาดใหญ่ 40,000 35,000 75,000
3
 บ้านโคกระเวียง
530457 131 ขนาดกลาง 10,000 65,000 75,000
4
 บ้านดาน(ขุนหาญ)
530447 1369 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
5
 บ้านกันทรอม
530493 298 ขนาดกลาง 75,000 75,000
6
 บ้านกันทรอมน้อย
530494 153 ขนาดกลาง 62,000 13,000 75,000
7
 บ้านละลายมีชัย
530205 201 ขนาดกลาง 21,000 54,000 75,000
8
 บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
530454 93 ขนาดเล็ก 50,000 35,000 85,000
9
 บ้านหนองหัวช้าง
530220 72 ขนาดเล็ก 40,000 45,000 85,000
10
 บ้านซำผักแว่น-นาซำ
530166 90 ขนาดเล็ก 10,000 75,000 85,000
11
 หมู่บ้านทับทิมสยาม07
530474 39 ขนาดเล็ก 12,000 60,500 12,500 85,000
รวมเงินทั้งสิ้น 93,000 556,500 215,500 865,000

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net