ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านหนองพัง
530574 25 ขนาดเล็ก 50,000 50,000
2
 บ้านขามฆ้อง
530509 48 ขนาดเล็ก 10,000 75,000 85,000
3
 บ้านละเบิกตาฮีง
530294 112 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
4
 บ้านตะเคียนบังอีง
530242 121 ขนาดกลาง 15,700 20,520 30,000 66,220
5
 บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ)
530309 82 ขนาดเล็ก 30,126 47,874 78,000
6
 นิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์)
530317 88 ขนาดเล็ก 19,100 19,100
7
 บ้านหนองคูขาม
530546 32 ขนาดเล็ก 15,000 55,000 10,000 80,000
8
 บ้านศาลา(ปรางค์กู่)
530543 204 ขนาดกลาง 48,550 48,550
9
 บ้านสำโรง
530552 80 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
10
 บ้านเรียม
530276 61 ขนาดเล็ก 15,000 70,000 85,000
11
 บ้านแดง
530593 22 ขนาดเล็ก 50,000 50,000
12
 บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ
530265 192 ขนาดกลาง 10,000 30,000 40,000
13
 บ้านไพรพัฒนา
530773 481 ขนาดใหญ่ 74,600 74,600
14
 บ้านหนองอิไทย
530582 42 ขนาดเล็ก 17,000 27,000 11,000 55,000
15
 บ้านสร้างใหญ่
530588 125 ขนาดกลาง 75,000 75,000
16
 บ้านหนองเชียงทูน
530541 152 ขนาดกลาง 15,000 45,000 60,000
17
 บ้านตะเคียนราม
530763 715 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
18
 บ้านกฤษณา
530251 161 ขนาดกลาง 40,230 14,300 54,530
19
 บ้านตรางสวาย
530266 142 ขนาดกลาง 55,000 55,000
20
 บ้านหนองคล้า
530299 214 ขนาดกลาง 15,000 30,000 45,000
รวมเงินทั้งสิ้น 247,156 792,844 226,000 1,266,000

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net