ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านเปือยขาม
530356 69 ขนาดเล็ก 10,000 45,000 55,000
2
 บ้านกระเดาอุ่มแสง
530350 206 ขนาดกลาง 75,000 75,000
3
 บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
530426 158 ขนาดกลาง 30,000 30,000
4
 บ้านดอนงูเหลือม
530342 26 ขนาดเล็ก 5,000 68,000 12,000 85,000
5
 บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด
530873 43 ขนาดเล็ก 60,000 25,000 85,000
6
 บ้านเชือก
530346 53 ขนาดเล็ก 35,000 35,000
7
 บ้านฮ่องข่า
530357 124 ขนาดกลาง 28,720 26,780 55,500
8
 บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น
530878 25 ขนาดเล็ก 15,000 40,000 20,000 75,000
9
 บ้านหลักด่านหนองจอก
530881 47 ขนาดเล็ก 17,130 17,130
10
 บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)
530439 55 ขนาดเล็ก 57,000 28,000 85,000
11
 บ้านเสียว
530859 166 ขนาดกลาง 10,000 10,000 5,000 25,000
12
 บ้านกล้วยกว้าง
530625 131 ขนาดกลาง 60,500 14,500 75,000
13
 บ้านบอนใหญ่
530422 155 ขนาดกลาง 7,200 49,600 56,800
14
 บ้านหว้า
530613 105 ขนาดเล็ก 15,000 40,000 55,000
15
 บ้านโพธิ์แคน
530876 65 ขนาดเล็ก 7,290 77,710 85,000
16
 อนุบาลศิลาลาด
530868 170 ขนาดกลาง 75,000 75,000
17
 บ้านหาด(อสพป.13)
530642 115 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
18
 บ้านทุ่ม
530799 55 ขนาดเล็ก 57,500 27,500 85,000
19
 บ้านไพรพะยอม
530627 87 ขนาดเล็ก 4,690 21,240 40,000 65,930
20
 บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย
530790 39 ขนาดเล็ก 32,600 30,000 22,400 85,000
21
 บ้านคลีกลิ้ง
530875 89 ขนาดเล็ก 33,360 33,360
22
 บ้านดงแดง
530343 106 ขนาดเล็ก 24,120 50,000 74,120
23
 บ้านกระสังข์
530637 90 ขนาดเล็ก 35,000 40,000 10,000 85,000
24
 บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว
530437 43 ขนาดเล็ก 55,000 30,000 85,000
25
 บ้านโนนแดงโนนม่วง
530399 42 ขนาดเล็ก 10,900 11,000 25,200 47,100
26
 บ้านกระเต็ล
530638 104 ขนาดเล็ก 11,660 73,340 85,000
27
 บ้านฟ้าผ่า
530387 140 ขนาดกลาง 75,000 75,000
28
 บ้านจังเอิน
530621 78 ขนาดเล็ก 20,000 50,000 70,000
29
 บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)
530395 168 ขนาดกลาง 20,000 30,000 15,000 65,000
30
 บ้านขวาว
530400 23 ขนาดเล็ก 25,000 35,000 15,000 75,000
31
 บ้านปะหละ
530407 138 ขนาดกลาง 35,000 40,000 75,000
32
 บ้านยางเอือด
530413 110 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
33
 บ้านโนนเค็ง
530417 46 ขนาดเล็ก 25,000 15,000 25,000 65,000
34
 บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ
530430 74 ขนาดเล็ก 40,000 40,000
35
 จินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา)
530378 165 ขนาดกลาง 15,000 20,000 35,000
36
 บ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 )
530794 113 ขนาดเล็ก 55,200 55,200
37
 บ้านหนองบ่อ
530344 45 ขนาดเล็ก 27,500 15,000 42,500
38
 บ้านหนองโง้ง
530336 64 ขนาดเล็ก 10,000 10,000
39
 บ้านจาน
530864 80 ขนาดเล็ก 19,000 30,000 49,000
40
 บ้านตลาดหนองเรือ
530862 54 ขนาดเล็ก 19,000 30,000 49,000
41
 บ้านพลับฝางผักหม
530406 65 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
42
 บ้านโซงเลง
530866 143 ขนาดกลาง 45,000 30,000 75,000
43
 บ้านโนนกลาง
530409 65 ขนาดเล็ก 48,000 25,000 73,000
รวมเงินทั้งสิ้น 802,320 1,332,210 589,110 2,723,640

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net