ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)
530071 193 ขนาดกลาง 75,000 75,000
2
 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)
530136 102 ขนาดเล็ก 16,000 69,000 85,000
3
 บ้านโนนคูณ(ยางชุมน้อย)
530608 367 ขนาดใหญ่ 15,000 54,000 6,000 75,000
4
 บ้านหนองหัวช้าง
530081 36 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
5
 บ้านโนนแย้
530061 130 ขนาดกลาง 21,000 27,500 12,000 60,500
6
 บ้านหนองบัวไชยวาน
530077 161 ขนาดกลาง 30,000 35,000 65,000
7
 บ้านหนองแวง(โนนคูณ)
530652 242 ขนาดกลาง 55,000 55,000
8
 บ้านโนนเพ็ก
530831 212 ขนาดกลาง 74,900 74,900
9
 บ้านตีกา
530753 60 ขนาดเล็ก 30,000 32,000 62,000
10
 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน
530021 110 ขนาดเล็ก 75,000 75,000
11
 บ้านหนองถ่ม
530080 79 ขนาดเล็ก 28,600 28,600
12
 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40)
530076 41 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
13
 บ้านโนนดู่(วังหิน)
530757 283 ขนาดกลาง 31,240 43,760 75,000
14
 บ้านแกประชาสามัคคี
530035 44 ขนาดเล็ก 11,000 50,000 24,000 85,000
15
 บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์)
530127 89 ขนาดเล็ก 39,900 45,100 85,000
16
 ชุมชนหนองสังข์
530754 170 ขนาดกลาง 29,520 3,880 33,400
17
 บ้านจานหนองคู
530019 105 ขนาดเล็ก 75,000 75,000
18
 บ้านนาดี
530106 71 ขนาดเล็ก 73,700 73,700
19
 บ้านโนนคูณ(โนนคูณ)
530666 189 ขนาดกลาง 34,000 34,000
20
 บ้านโพนงาม
530677 0 15,000 50,000 20,000 85,000
21
 บ้านสบาย
530715 374 ขนาดใหญ่ 45,000 30,000 75,000
22
 บ้านหนองพะแนง
530709 94 ขนาดเล็ก 10,000 10,000 20,000 40,000
23
 บ้านหางว่าวโนนบัว
530016 53 ขนาดเล็ก 10,000 25,000 50,000 85,000
24
 บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
530039 52 ขนาดเล็ก 15,000 15,000
25
 มหาราช 3
530044 79 ขนาดเล็ก 75,000 75,000
26
 บ้านนาม่องนาเมือง
530662 50 ขนาดเล็ก 25,000 30,000 55,000
27
 บ้านหนองตลาด
530663 29 ขนาดเล็ก 17,860 9,940 20,000 47,800
28
 บ้านร่องเก้า
530671 193 ขนาดกลาง 20,000 50,000 70,000
29
 อนุบาลโนนคูณ
530665 291 ขนาดกลาง 75,000 75,000
30
 บ้านละทาย
530121 150 ขนาดกลาง 34,000 34,000
31
 บ้านหนองกุงสนามชัย
530646 140 ขนาดกลาง 28,000 23,000 24,000 75,000
32
 บ้านหนองม่วงหนองแวง
530018 29 ขนาดเล็ก 5,000 32,500 37,500