ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 3

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านสีโค
650272 100 ขนาดเล็ก 19,200 19,200
2
 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์
650509 63 ขนาดเล็ก 25,000 30,000 30,000 85,000
3
 บ้านกระวัน
650333 67 ขนาดเล็ก 10,000 10,000 25,000 45,000
4
 บ้านเจริญสุข
650288 76 ขนาดเล็ก 40,000 30,000 70,000
5
 บ้านพรหมสะอาด
650561 119 ขนาดเล็ก 58,800 58,800
6
 บ้านเถกิง
650558 330 ขนาดใหญ่ 58,800 58,800
7
 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)
650523 390 ขนาดใหญ่ 35,000 35,000
8
 บ้านหนองโจงโลง
650656 143 ขนาดกลาง 37,400 37,600 75,000
9
 บ้านจารย์
650607 430 ขนาดใหญ่ 16,190 16,190
10
 บ้านโดง
650503 292 ขนาดกลาง 30,000 20,000 50,000
11
 บ้านพระแก้ว
650510 509 ขนาดใหญ่ 20,000 25,500 15,000 60,500
12
 สตรีวิทยาสมาคม
650536 86 ขนาดเล็ก 22,400 39,000 61,400
13
 พระจันทร์ศรีสุข
650674 217 ขนาดกลาง 22,000 22,000
14
 บ้านตาพราม
650517 219 ขนาดกลาง 75,000 75,000
15
 บ้านลันแต้
650520 166 ขนาดกลาง 75,000 75,000
16
 ดมวิทยาคาร
650515 197 ขนาดกลาง 75,000 75,000
17
 บ้านโสน
650684 201 ขนาดกลาง 75,000 75,000
18
 บ้านตรวจ
650676 509 ขนาดใหญ่ 30,000 10,000 35,000 75,000
19
 บ้านเตาแดก
650678 85 ขนาดเล็ก 13,600 19,920 12,480 46,000
20
 บ้านตาคง
650560 199 ขนาดกลาง 30,000 22,000 23,000 75,000
21
 บ้านปราสาท
650273 354 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
22
 บ้านศาลา
650518 98 ขนาดเล็ก 35,000 44,000 79,000
23
 บ้านสะเดา
650652 470 ขนาดใหญ่ 49,000 26,000 75,000
24
 บ้านจบก
650655 119 ขนาดเล็ก 20,000 65,000 85,000
25
 บ้านจีกแดก
650326 70 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
26
 บ้านนาครอง
650324 87 ขนาดเล็ก 80,000 80,000
27
 บ้านกู่
650606 140 ขนาดกลาง 73,720 73,720
28
 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม
650523 136 ขนาดกลาง 75,000 75,000
29
 บ้านโพธิ์
650529 62 ขนาดเล็ก 66,400 18,600 85,000
30
 บ้านสกล
650617 171 ขนาดกลาง 75,000 75,000
31
 บ้านชำเบง
650519 232 ขนาดกลาง 40,000 40,000
32
 บ้านแนงมุด
650608 466 ขนาดใหญ่ 70,800 4,200 75,000
33
 เรืองเจริญพัฒนา
650622 176 ขนาดกลาง 74,540 74,540
34
 บ้านคะนา
650537 103 ขนาดเล็ก 64,880 64,880
35
 บ้านตราด
650693 110 ขนาดเล็ก 49,060 35,940 85,000
36
 บ้านหนองปรือ
650319 150 ขนาดกลาง 75,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 340,400 1,440,410 574,220 2,355,030

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net