ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 วัดเย้ยปราสาท
260599 169 ขนาดกลาง 10,000 38,000 0 48,000
2
 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา
260256 65 ขนาดเล็ก 20,500 0 44,500 65,000
3
 บ้านหนองมัน
260596 82 ขนาดเล็ก 20,000 20,000 20,000 60,000
4
 บ้านหนองถั่วแปบ
260265 79 ขนาดเล็ก 51,590 0 0 51,590
5
 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง
260627 221 ขนาดกลาง 75,000 0 0 75,000
6
 บ้านสมจิต
260432 95 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
7
 บ้านเสลาโสรง
260257 1000 ขนาดใหญ่ 17,250 0 27,750 45,000
8
 บ้านหนองหญ้าวัว
260245 75 ขนาดเล็ก 35,000 0 0 35,000
9
 จตุคามราษฎร์วิทยา
260610 96 ขนาดเล็ก 50,000 30,000 0 80,000
10
 บ้านหนองม่วง(อ.หนองกี่)
260614 50 ขนาดเล็ก 50,000 35,000 0 85,000
11
 บ้านโคกสมบูรณ์
260631 99 ขนาดเล็ก 31,000 0 18,500 49,500
12
 บ้านไทรออ
260671 36 ขนาดเล็ก 18,068 48,862 0 66,930
รวมเงินทั้งสิ้น 378,408 256,862 110,750 746,020

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net