ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 วัดปทุมคงคา
260149 281 ขนาดกลาง 36,000 39,000 75,000
2
 บ้านปราสาท
260701 86 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
3
 บ้านสายโท 4 ใต้
260317 50 ขนาดเล็ก 14,485 36,821 18,694 70,000
4
 บ้านโนนเสน่ห์
260329 43 ขนาดเล็ก 28,000 26,600 30,400 85,000
5
 บ้านโนนแดง
260106 132 ขนาดกลาง 58,000 58,000
6
 บ้านโคกมะขาม
260346 82 ขนาดเล็ก 29,000 56,000 85,000
7
 บ้านสังเคิล
260354 159 ขนาดกลาง 74,400 74,400
8
 บ้านหนองน้ำขุ่น
260326 185 ขนาดกลาง 21,000 50,000 4,000 75,000
9
 บ้านตาแก
260693 345 ขนาดใหญ่ 38,950 35,750 74,700
10
 บ้านร่มเย็นวิทยา
260356 80 ขนาดเล็ก 8,000 39,100 47,100
11
 บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์
260115 139 ขนาดกลาง 49,000 26,000 75,000
12
 บ้านหนองนา
260341 70 ขนาดเล็ก 45,000 40,000 85,000
13
 บ้านโคกกะชาย
260316 236 ขนาดกลาง 75,000 75,000
14
 บ้านไทรโยง
260389 71 ขนาดเล็ก 45,000 40,000 85,000
15
 บ้านโคกสะอาด
260327 135 ขนาดกลาง 33,500 41,500 75,000
16
 บ้านก้านเหลือง
260120 204 ขนาดกลาง 75,000 75,000
17
 บ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์)
260366 189 ขนาดกลาง 71,790 71,790
18
 บ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์)
260151 74 ขนาดเล็ก 24,500 43,000 67,500
19
 อนุบาลห้วยราช
260714 507 ขนาดใหญ่ 22,000 53,000 75,000
20
 บ้านสวายสอ(ไกรปัญญานุเคราะห์)
260129 133 ขนาดกลาง 40,000 35,000 75,000
21
 บ้านโคกเห็ด
260394 44 ขนาดเล็ก 45,300 19,260 18,500 83,060
22
 บ้านกะโดนหนองยาง
260355 186 ขนาดกลาง 35,320 35,320
23
 บ้านบาตร (ชัยทัตราษฏร์บำรุง)
260391 188 ขนาดกลาง 75,000 75,000
24
 บ้านปราสาทสามัคคี
260340 300 ขนาดกลาง 28,000 46,780 74,780
25
 บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ
260845 192 ขนาดกลาง 75,000 75,000
26
 บ้านห้วยเสลา
260386 250 ขนาดกลาง 75,000 75,000
27
 วัดบ้านเมืองโพธิ์
260727 592 ขนาดใหญ่ 15,000 30,000 45,000
28
 บ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)
260150 71 ขนาดเล็ก 24,520 43,000 67,520
รวมเงินทั้งสิ้น 891,975 960,501 166,694 2,019,170

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net