ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านหนองผักแว่น
260030 52 ขนาดเล็ก 70,800 70,800
2
 บ้านง้าง
260042 21 ขนาดเล็ก 35,000 50,000 85,000
3
 วัดสว่างบูรพา
260080 141 ขนาดกลาง 42,400 32,600 75,000
4
 บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
260084 318 ขนาดใหญ่ 15,000 15,000 30,000
5
 บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
260477 186 ขนาดกลาง 40,000 35,000 75,000
6
 บ้านผไทรินทร์
260520 325 ขนาดใหญ่ 51,900 23,100 75,000
7
 วัดบ้านบุขี้เหล็ก
260482 140 ขนาดกลาง 75,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 90,000 194,300 201,500 485,800

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net