ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สระแก้ว เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านแก้วเพชรพลอย
740089 142 ขนาดกลาง 9,600 47,000 15,000 71,600
2
 บ้านโคกเพร็ก
740102 361 ขนาดใหญ่ 62,000 62,000
3
 บ้านหนองเรือ
740150 186 ขนาดกลาง 35,000 35,000
4
 บ้านใหม่ไทยพัฒนา
740165 128 ขนาดกลาง 60,000 60,000
5
 บ้านหนองบัวสันติสุข
740109 64 ขนาดเล็ก 61,000 61,000
6
 บ้านโนน
740178 74 ขนาดเล็ก 20,000 20,000
7
 บ้านโคคลาน
740091 374 ขนาดใหญ่ 53,880 17,300 71,180
8
 บ้านหนองเม็ก
740274 131 ขนาดกลาง 5,000 70,000 75,000
9
 ทับทิมสยาม03
740114 101 ขนาดเล็ก 20,000 15,000 50,000 85,000
10
 บ้านมะกอก
740094 95 ขนาดเล็ก 20,000 15,000 50,000 85,000
11
 บ้านโนนผาสุก
740167 103 ขนาดเล็ก 50,000 35,000 85,000
12
 สหัสหงษ์มหาคุณ
740268 136 ขนาดกลาง 50,000 25,000 75,000
13
 สระปทุม
740213 209 ขนาดกลาง 75,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 290,480 345,300 225,000 860,780

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net