ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สระแก้ว เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านคลองหมากนัด
740054 112 ขนาดเล็ก 33,700 33,700
2
 เขาสิงโต
740051 159 ขนาดกลาง 55,000 55,000
3
 วัดเกศแก้ว
740116 49 ขนาดเล็ก 25,000 60,000 85,000
4
 บ้านคลองยายอินทร์
740289 322 ขนาดใหญ่ 19,400 20,400 39,800
5
 บ้านนาดี
740076 123 ขนาดกลาง 57,100 17,900 75,000
6
 บ้านคลองเจริญสุข
740315 112 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
7
 บ้านศาลาลำดวน
740018 363 ขนาดใหญ่ 20,000 55,000 75,000
8
 บ้านคลองศรีเมือง
740058 134 ขนาดกลาง 10,000 10,000
9
 บ้านหนองเตียน
740036 81 ขนาดเล็ก 14,900 10,000 43,800 68,700
10
 บ้านท่าตาสี
740130 0 35,900 26,700 62,600
11
 บ้านบึงพระราม
740257 0 13,500 33,000 46,500
12
 มหาธิคุณวิทยา
740070 0 19,200 19,200
13
 บ้านหนองขี้เห็น
740014 0 10,000 10,000
14
 บ้านวังวน
740073 0 20,000 25,000 45,000
15
 บ้านหนองแก
740127 0 85,000 85,000
16
 บ้านคลองทราย
740279 0 58,000 58,000
17
 ซับเกษมวังชุมทอง
740282 0 30,000 30,000
18
 บ้านน้ำซับเจริญ
740042 363 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 152,900 462,200 343,400 958,500

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net