ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 วัดนพคุณทอง
290246 71 ขนาดเล็ก 20,000 20,000 40,000
2
 บ้านโคกสว่าง
290228 115 ขนาดเล็ก 66,300 18,700 85,000
3
 บ้านโคกกระเจียว
290245 81 ขนาดเล็ก 20,000 20,000 40,000
4
 บ้านว่านบ้านด่าน
290227 160 ขนาดกลาง 75,000 75,000
5
 บ้านปรือวายใหญ่
290258 355 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
6
 อนุบาลวัดบ้านสร้าง
290168 480 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 106,300 283,700 0 390,000

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net