ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ระยอง เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านเนินสมบูรณ์
470064 198 ขนาดกลาง 75,000 75,000
2
 บ้านศรีประชา
470198 155 ขนาดกลาง 75,000 75,000
3
  บ้านน้ำกร่อย
470202 90 ขนาดเล็ก 26,000 59,000 85,000
4
 บ้านทุ่งเค็ด
470054 335 ขนาดใหญ่ 6,100 67,600 73,700
5
  วัดคลองชากพง
470107 83 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
6
  วัดโพธิ์ทอง
470049 102 ขนาดเล็ก 20,000 20,000 25,000 65,000
7
  วัดท่ากง
470076 136 ขนาดกลาง 5,000 12,000 33,000 50,000
8
 วัดพังราด
470075 68 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
9
 บ้านห้วยยาง
470093 68 ขนาดเล็ก 15,000 15,000 35,000 65,000
10
 บ้านเหมืองแร่
470196 134 ขนาดกลาง 49,800 49,800
11
 วัดจำรุง
470099 53 ขนาดเล็ก 56,400 56,400
12
 บ้านชำสมอ
470071 104 ขนาดเล็ก 50,000 50,000
รวมเงินทั้งสิ้น 203,500 468,400 143,000 814,900

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net