ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 วัดสมานมิตรมงคล
600200 51 ขนาดเล็ก 22,000 21,000 43,000
2
 วัดห้วยทองหลาง
600105 71 ขนาดเล็ก 10,000 75,000 85,000
3
 วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)
600217 195 ขนาดกลาง 20,000 25,000 45,000
4
 บ้านซับดินดำ
600229 83 ขนาดเล็ก 84,900 84,900
5
 บ้านซับน้อยใต้สามัคคี
600219 62 ขนาดเล็ก 3,400 71,500 5,000 79,900
6
 บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง)
600096 83 ขนาดเล็ก 15,000 60,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 70,400 156,500 185,900 412,800

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net