ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 ชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล)
600253 93 ขนาดเล็ก 51,200 51,200
2
 อนุบาลศาลาแดง
600007 966 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
3
 ชุมชนวัดหนองโนใต้
600017 208 ขนาดกลาง 75,000 75,000
4
 วัดกุดนกเปล้า
600009 123 ขนาดกลาง 45,000 45,000
รวมเงินทั้งสิ้น 126,200 120,000 0 246,200

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net