ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สิงห์บุรี

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 วัดโบสถ์
610134 832 ขนาดใหญ่ 30,000 45,000 75,000
2
 วัดบางปูน
610109 176 ขนาดกลาง 49,000 20,000 69,000
3
 วัดกลางชูศรีเจริญสุข
610071 51 ขนาดเล็ก 35,000 27,000 62,000
4
 วัดน้อย
610131 114 ขนาดเล็ก 12,500 20,000 32,500
5
 วัดบ้านลำ
610103 101 ขนาดเล็ก 70,000 70,000
รวมเงินทั้งสิ้น 96,500 167,000 45,000 308,500

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net