ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านหนองไหลหนองบัวทอง
050006 165 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
2
 บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น
050106 92 ขนาดเล็ก 0 15,000 30,000 45,000
3
 บ้านหนองขามประชาบำรุง
050081 105 ขนาดเล็ก 10,000 5,000 50,000 65,000
4
 บ้านป่าส่าน
050502 71 ขนาดเล็ก 0 0 35,000 35,000
5
  บ้านสะอาด
050080 192 ขนาดกลาง 19,140 0 3,360 22,500
6
 บ้านนาฝายนาโพธิ์
050441 187 ขนาดกลาง 16,550 46,255 12,195 75,000
7
  บ้านคำบอน
050044 59 ขนาดเล็ก 5,760 53,900 20,000 79,660
8
 บ้านหนองเบ็ญ
050050 108 ขนาดเล็ก 8,000 57,720 10,000 75,720
9
  บ้านคำหญ้าแดง
050427 125 ขนาดกลาง 30,000 0 45,000 75,000
10
 สนามบิน
050073 2785 ขนาดใหญ่ 35,000 40,000 0 75,000
11
 บ้านม่วง
050039 383 ขนาดใหญ่ 30,000 20,000 0 50,000
12
 บ้านบ่อแก
050494 78 ขนาดเล็ก 15,000 14,000 56,000 85,000
13
 บ้านดงเก่า
050486 49 ขนาดเล็ก 20,000 0 40,000 60,000
14
 บ้านนาเพียง
050046 33 ขนาดเล็ก 32,820 28,180 23,920 84,920
15
 พงษ์ภิญโญ 2
050434 89 ขนาดเล็ก 10,680 18,870 25,000 54,550
16
 โนนฆ้องวิทยาคาร
050433 57 ขนาดเล็ก 0 0 16,600 16,600
17
  บ้านกระเดื่อง
050458 41 ขนาดเล็ก 0 0 68,180 68,180
18
 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
050062 198 ขนาดกลาง 0 0 57,400 57,400
19
 บ้านทองหลาง
050061 101 ขนาดเล็ก 0 20,500 29,500 50,000
20
  บ้านป่าสังข์หนองฮี
050009 51 ขนาดเล็ก 8,850 0 69,650 78,500
21
 บ้านเต่านอ
050094 39 ขนาดเล็ก 6,060 4,800 22,000 32,860
22
 บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน
050022 140 ขนาดกลาง 0 15,000 50,000 65,000
23
  บ้านหินขาว
050112 66 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
รวมเงินทั้งสิ้น 247,860 499,225 663,805 1,410,890

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net