ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านหนองตะแบก
490373 115 ขนาดเล็ก 44,500 44,500
2
 บ้านใหม่สามัคคี
490183 345 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
3
 บ้านเขาสมโภชน์
490160 107 ขนาดเล็ก 35,000 35,000 70,000
4
 บ้านหนองบง
490147 76 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
5
 บ้านหัวลำ
490318 300 ขนาดกลาง 75,000 75,000
6
 อนุบาลสระโบสถ์
490326 204 ขนาดกลาง 75,000 75,000
7
 บ้านห้วยใหญ่
490335 162 ขนาดกลาง 75,000 75,000
8
 บ้านเกาะรัง
490146 550 ขนาดใหญ่ 15,000 30,000 25,000 70,000
9
 บ้านสระเพลง
490342 143 ขนาดกลาง 74,160 74,160
10
 น้ำสุดวิไลประชาสรรค์
490294 373 ขนาดใหญ่ 69,690 69,690
11
 วัดโพธิ์งาม
490166 170 ขนาดกลาง 75,000 75,000
12
 ชุมชนบ้านชัยบาดาล
490134 121 ขนาดกลาง 75,000 75,000
13
 บ้านนาโสม
490168 64 ขนาดเล็ก 34,980 50,000 84,980
14
 บ้านคลอง
490328 195 ขนาดกลาง 75,000 75,000
15
 บ้านหนองโกวิทยา
490172 307 ขนาดใหญ่ 71,300 71,300
16
 บ้านเขาตะแคง
490164 96 ขนาดเล็ก 11,400 32,000 43,400
17
 บ้านทุ่งท่าช้าง
490334 96 ขนาดเล็ก 84,900 84,900
18
 อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี)
490355 438 ขนาดใหญ่ 5,000 70,000 75,000
19
 อนุบาลท่าหลวง
490306 600 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
20
 นิคมลำนารายณ์
490182 267 ขนาดกลาง 75,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 396,070 679,500 372,360 1,447,930

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net