ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 วัดข่อยใต้
490078 105 ขนาดเล็ก 37,000 48,000 85,000
2
 วัดถ้ำตะโก
490186 100 ขนาดเล็ก 18,710 65,000 83,710
3
 วัดดงพลับ
490252 68 ขนาดเล็ก 39,000 26,000 65,000
4
 วัดคอกกระบือ
490006 55 ขนาดเล็ก 25,500 58,800 84,300
5
 พิบูลสงเคราะห์๑
490061 250 ขนาดกลาง 6,000 12,000 18,000
6
 อนุบาลท่าวุ้ง
490205 246 ขนาดกลาง 45,000 45,000
7
 บ้านหลุมข้าว
490120 156 ขนาดกลาง 60,000 60,000
8
 วัดคลองเม่า
490188 121 ขนาดกลาง 35,000 20,000 20,000 75,000
9
 บ้านเขาสะพานนาค
490113 149 ขนาดกลาง 30,000 45,000 75,000
10
 บ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐)
490035 185 ขนาดกลาง 48,500 26,500 75,000
11
 พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐
490023 543 ขนาดใหญ่ 60,000 60,000
12
 วัดหนองกระเบียน
490263 137 ขนาดกลาง 29,000 10,000 30,000 69,000
13
 วัดหนองหลวง
490199 48 ขนาดเล็ก 64,000 64,000
14
 วัดบางกะพี้(พสกอำรุง)
490251 29 ขนาดเล็ก 33,800 9,400 43,200
15
 วัดสัมพันธมิตร
490116 25 ขนาดเล็ก 40,400 30,000 70,400
16
 ซอย 3 สาย 4 ซ้าย
490081 438 ขนาดใหญ่ 20,000 20,000
17
 บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)
490005 170 ขนาดกลาง 61,110 13,890 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 342,910 427,010 297,690 1,067,610

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net