ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.อ่างทอง

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 วัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง)
670102 83 ขนาดเล็ก 41,400 41,400
2
 วัดโพธิ์ทอง
670089 70 ขนาดเล็ก 23,000 5,000 27,600 55,600
3
 บ้านหนองถ้ำ
670132 208 ขนาดกลาง 74,900 74,900
4
 วัดงิ้วราย
670082 207 ขนาดกลาง 23,900 23,900
5
 ชุมชนวัดน้ำพุ(น้ำพุพิทยาคาร)
670109 282 ขนาดกลาง 41,000 41,000
รวมเงินทั้งสิ้น 129,300 79,900 27,600 236,800

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net