ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)
310222 512 ขนาดใหญ่ 600 61,400 62,000
2
 ศรีบางไทร
310109 344 ขนาดใหญ่ 30,000 30,000
3
 วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
310240 269 ขนาดกลาง 32,500 30,000 12,500 75,000
4
 วัดสง่างาม
310116 93 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
รวมเงินทั้งสิ้น 33,100 121,400 97,500 252,000

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net