ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 วัดโพธิ์สาวหาญ
310374 87 ขนาดเล็ก 50,000 35,000 85,000
2
 วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)
310331 212 ขนาดกลาง 13,700 16,300 37,500 67,500
3
 วัดอินกัลยา
310157 148 ขนาดกลาง 75,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 63,700 91,300 72,500 227,500

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net