ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา
040421 204 ขนาดกลาง 75,000 75,000
2
 พิบูลวิทยาคาร
040179 89 ขนาดเล็ก 21,500 38,500 60,000
3
 บ้านถนนน้อย
040372 156 ขนาดกลาง 5,000 40,000 45,000
4
 ชุมชนบ้านโค้งไผ่
040102 120 ขนาดเล็ก 73,240 73,240
5
 บ้านเพชรนิยม
040312 131 ขนาดกลาง 29,800 36,700 66,500
6
 บ้านพรหมมาสามัคคี
040299 166 ขนาดกลาง 75,000 75,000
7
 บ้านหัวรัง
040103 128 ขนาดกลาง 75,000 75,000
8
 บ้านหนองไผ่
040365 82 ขนาดเล็ก 58,000 3,000 61,000
9
 บ้านวังหันน้ำดึง
040177 172 ขนาดกลาง 75,000 75,000
10
 บ้านศรีอุดมธัญญะ
040366 42 ขนาดเล็ก 55,000 30,000 85,000
11
 บ้านเพชรมงคล
040389 228 ขนาดกลาง 33,000 12,000 45,000
12
 บ้านหนองทองหล่อ
040199 114 ขนาดเล็ก 82,500 82,500
13
 บ้านดงเจริญ
040371 101 ขนาดเล็ก 22,600 22,600
14
 บ้านระหานประชาศึกษา
040401 90 ขนาดเล็ก 11,650 64,360 8,990 85,000
15
 อนุบาลคลองลาน
040307 650 ขนาดใหญ่ 34,000 34,000
16
 บ้านหนองผักหนาม
040209 73 ขนาดเล็ก 19,600 13,500 22,000 55,100
17
 บ้านท่ามะเขือ
040310 78 ขนาดเล็ก 29,140 45,860 75,000
18
 วัดอุเบกขาราม
040204 122 ขนาดกลาง 41,000 41,000
19
 วชิรสารศึกษา
040139 102 ขนาดเล็ก 39,300 24,100 63,400
20
 บ้านนิคม
040214 79 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
21
 วัดพิกุลทอง
040203 98 ขนาดเล็ก 5,000 28,000 25,000 58,000
22
 บ้านคลองสะพานช้าง
040163 112 ขนาดเล็ก 19,900 30,000 14,900 64,800
23
 วัดหนองเหมือด
040141 161 ขนาดกลาง 25,500 49,500 75,000
24
 บ้านคลองไพร
040316 235 ขนาดกลาง 4,920 4,920
25
 บ้านสระตาพรม
040140 69 ขนาดเล็ก 47,800 36,700 84,500
26
 วัดคูหาสวรรค์
040143 236 ขนาดกลาง 74,200 74,200
27
 บ้านบึงหล่มสามัคคี
040115 182 ขนาดกลาง 5,000 40,000 45,000
28
 บ้านบึงเสือเต้น
040113 122 ขนาดกลาง 6,000 39,000 45,000
29
 บ้านแปลงสี่
040305 226 ขนาดกลาง 17,900 32,100 25,000 75,000
30
 บ้านไร่ใหม่
040170 87 ขนาดเล็ก 6,560 78,440 85,000
รวมเงินทั้งสิ้น 672,410 744,260 474,090 1,890,760

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net