ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านคุยแขวน
040264 80 ขนาดเล็ก 30,100 27,900 58,000
2
 นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)
40034 92 ขนาดเล็ก 32,270 5,000 37,270
3
 ห้วยใหญ่ยางงาม
40294 61 ขนาดเล็ก 84,900 84,900
4
 บ้านโนนม่วง
40022 73 ขนาดเล็ก 55,000 55,000
5
 บ้านบ่อสามแสน
40027 201 ขนาดกลาง 12,000 23,000 35,000
6
 บ้านหนองโสน
40241 144 ขนาดกลาง 900 37,000 37,000 74,900
7
 บ้านหนองจิก
40359 61 ขนาดเล็ก 17,000 17,000
8
 บ้านหนองขาม
40092 123 ขนาดกลาง 40,000 40,000
9
 บ้านท่าไม้
40227 313 ขนาดใหญ่ 27,500 7,700 35,200
รวมเงินทั้งสิ้น 89,670 259,700 87,900 437,270

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net