ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 วัดสังข์กระจาย
720031 104 ขนาดเล็ก 84,900 84,900
2
 วัดชนะสงคราม
720019 236 ขนาดกลาง 75,000 75,000
3
 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)
720014 1431 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 159,900 75,000 0 234,900

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net