ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2561
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดทำน้ำดื่มให้สะอาด วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้กับระบบส่งน้ำ ภาชนะสำหรับเก็บน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์จัดทำจุดบริการน้ำให้ถูกสุขลักษณะ การจัดทำแหล่งผลิตน้ำ รวมเงิน
1
 บ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล)
210568 103 1 45,000 6,500 9,000 14,500 75,000
2
 บ้านปลายราง
210478 74 1 38,000 11,500 15,500 10,000 75,000
3
 วัดควนสมบูรณ์
210157 146 2 32,500 30,000 5,000 7,500 75,000
4
 วัดนาหมอบุญ
108003 241 2 34,500 17,000 15,000 8,500 75,000
5
 วัดแหลม
210565 158 2 15,000 10,000 5,000 30,000
6
 วัดปากแพรก
210399 92 1 45,000 9,800 17,500 2,700 75,000
7
 บ้านนา
210200 114 1 34,500 17,500 15,000 8,500 75,500
8
 วัดเขาน้อย
210452 86 1 38,000 11,000 15,500 10,000 74,500
9
 ชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173
210186 197 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
10
 บ้านเหนือคลอง
210694 59 1 30,000 15,000 24,600 5,400 75,000
11
 บ้านควนโตน
210697 66 1 34,500 17,000 15,000 8,500 75,000
12
 บ้านกุมแป
210160 282 2 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
13
 บ้านหนองนนทรี
210155 106 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 482,000 165,300 172,100 110,600 0 930,000

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net